sss skin

Maya: Thủ thuật với Material – Ciaran Dempsey

Vài thủ thuật với material nhằm làm giả SSS skin và tạo back light mà không làm tăng thời gian render. Video hướng dẫn do Ciaran Dempsey thực hiện

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)