model con rùa

Chuyên đề Modeling : Lưới mẫu Con rùa – Clay Osmus

http://1.bp.blogspot.com/-nzv4mw22CW8/TqHRwDs3yII/AAAAAAAABeg/ulRf3LiFiQY/s1600/turtleWire.jpg

Website tác giả ( hiện đang làm tại Walt Disney Animation Studio ) : http://www.cgclay.com

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)