Zbrush: Masking và Selection Tools


Masking

Phân loại: – MaskPen (tô lên đối tượng) & MaskLasso (tùy chọn) & MaskRec (tứ giác) Sử dụng: 1) Mask Pen – Ctrl + Paint = Mask – Ctrl + Alt + Paint = Xóa vùng đã Mask – Ctrl + Click Bên Ngoài = Đảo Mask – Ctrl + Drag Bên Ngoài = Bỏ Mask toàn bộ 2) Mask Lasso (tương tự) – Ctrl + Drag = Mask Lasso – Ctrl + Alt + Drag = Xóa vùng đã Mask – Ctrl + Click Bên Ngoài = Đảo Mask – Ctrl + Drag Bên Ngoài = Bỏ Mask toàn bộ

Selection

Phân loại: – SelectLasso (tùy chọn) & SelectRect (tứ giác) Sử dụng: – Ctrl + Shift + Drag = Hiện – Ctrl + Shift + Alt + Drag = Ẩn – Ctrl + Shift + Drag Bên Ngoài = Đảo Select – Ctrl + Shift + Click Bên Ngoài = Bỏ Select Kết hợp Polygroup: – Ctrl + Shift + Click vào Group = Hiện group chọn – Ctrl + Shift + Drag Bên Ngoài = Đảo – Ctrl + Shift + Click từng polygroup = Ẩn từng group * Ghi chú: – Buông chuột/ bút trước, buông bàn phím sau – Mask –> Ctrl + W = group & unmask

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)